Qurbani ke Din aaye Lyrics

Qurbani ke Din aaye Khushiyan sath mein le aaye

Haan Haan Bakra Eid hai Ye to badhi Eid hai

Qurbani Qurbani Har Momin ki Pahechan hai

 

Qurbani ke Din aaye Khushiyan sath mein le aaye

Allah ki tofiq se Ham gaaye bakra le aaye

Ham Dil se Ham Dil se Qurbani karenge

 

Haan Haan Bakra Eid hai Ye to badhi Eid hai

 

Rab Ta’ala ke liye qurbani mein Ikhlas ho

Kash Hamse ho kabhi na riya Qurbani mein

 

Qurbani ke Din aaye Khushiyan sath mein le aaye

Allah ki tofiq se Ham gaaye bakra le aaye

Ham Dil se Ham Dil se Qurbani karenge

 

Gaaye aayi bakra aaya baccha baccha kehta hai

Hoti hai Inke labon par Ye sada Qurbani mein

 

Qurbani ke Din aaye Khushiyan sath mein le aaye

Allah ki tofiq se Ham gaaye bakra le aaye

Ham Dil se Ham Dil se Qurbani karenge

 

Haan Haan Bakra Eid hai Ye to badhi Eid hai

 

Ghost miskinon Yateemon ko bhi dena hai zaroor

Paaoge Is neki se Rab ki riza Qurbani mein

 

Qurbani ke Din aaye Khushiyan sath mein le aaye

Allah ki tofiq se Ham gaaye bakra le aaye

Ham Dil se Ham Dil se Qurbani karenge

 

Mominon shamil karo Rab ki riza Qurbani mein

Rab Ta’ala Tumko dega Fir Jaza Qurbani mein

 

Qurbani ke Din aaye Khushiyan sath mein le aaye

Allah ki tofiq se Ham gaaye bakra le aaye

Ham Dil se Ham Dil se Qurbani karenge