Qaseeda imam Zainul Aabidin lyrics

 

Qaseeda-e-Zainul Aabidin

Allah Allah Allah Allah

Allah Allah Allah Allah

 

Ya Sayyidi Irhamlana

Ya Sayyidi Irhamlana

 

Innal Tiyari Hassaba

Yawman Ila Aradil Haram

Ballig Salami Rawdatan

Fihan-Nabiyul Muhtaram

 

 

 

Manwaj-hu hu Shamsu-dduha

Man Khadduhu Badru-dduja

Man Zatuhu Noorul Huda

Man Kaffuhu Bahrul Hamam

 

Qur’aanu hu Burhanu na

Naskhan li Adyanimm’datat

Izz Jaa ana ahkamu-hu

Kullu Suhufe-ssarul Adam

 

Ya Laytani Kuntu

Kamany-yattabe’a Nabiyyan Aaleman

Yawman w Laylan daeeman

Warzuq Kazali Bil Karam

 

Ak’baduna Majruhatun

Min Sayfi Hijril Mustafa

Tuba L’ahli Baldatin

Fihin’nabiyul Muhtasham

 

Ya Rehmatullil Aalamin

Ant Shafee’ul Muznibin

Akrim Lana Yawmal Hazeen

Fadlanw wa Judanw wal Karam

 

Ya Rehmatullil Aalamin

Adrik li Zaynil Aabidin

Mahdusi Aydiz-Zalimin

Fil Mawkabi Wal Muzdaham