Khairul Bashar par Lakho Salam

Lakho Darood aur Lakho Salam

 

Jinno Malaek Tere Ghulam

Sab se siwa hai Tera Muqaam

Yaseen O Taha Tere hi naam

 

Khairul Bashar par Lakho Salam

Lakho Darood aur Lakho Salam

 

Ala se Ala Tera Muqaam

Sab Ambiya ka Tu hai IMAM

Kul Aulia hai Tere Ghulam

 

Khairul Bashar par Lakho Salam

Lakho Darood aur Lakho Salam

 

Arshe baree tak charcha Tera

Shams o Qamar hai Sadqa Tera

Yeh mahe kamil husne tamam

 

Khairul Bashar par Lakho Salam

Lakho Darood aur Lakho Salam

 

Sab ko mayas’sar ho yeh muqaam

Pahoonche Madine bankar Ghulam

Padhte Darood aur Padhte Salam

 

Khairul Bashar par Lakho Salam

Lakho Darood aur Lakho Salam

 

Itna Karam to Farmaiye

Rauze pe sab ko bulwaiye

Hazir yahaan hai jitne ghulam

 

Khairul Bashar par Lakho Salam

Lakho Darood aur Lakho Salam

 

Teri Sana hai mera naseeb

Qurbaan Tujh par jaane Adeeb

Tujh par tassaduq Alam tamam

 

Khairul Bashar par Lakho Salam

Lakho Darood aur Lakho Salam