Ambiya Ko Bhi Ajal Aani Hai Lyrics

Ambiya ko bhi ajal aani hai

Magar aisi ki faqat aani hai

 

Phir usi aan ke baad un ki hayaat

Misle saabiq wohi jismaani hai

 

Ruh to sab ki hai zinda un ka

Jisme purnoor bhi ruhaani hai

 

Auro(n) ki rooh ho kitni hi lateef

Unke ajsaam ki kab saani hai

 

Paau jis khaak pe rakh de(n) woh bhi

Rooh hai paak hai nooraani hai

 

Uski azwaaj ko jaaiz hai nikaah

Us ka tarka bate jo faani hai

 

Yeh hain haiyye abadi un ko Raza

Sidqe waa’da ki qazaa maani hai