Allah-Allah Allahu Maa Li Rab’bun Il’laa-Hu Lyrics

ALLAH, ALLAH, ALLAHU

 

Allah-Allah Allahu

Maa Li Rab’bun Il’laa-Hu

Allah-Allah Allahu

ٰ

 

Yafnal Kul’lu Wa Yabqaa Hu

Laisal Baaqi Il’laa Hu

 

Man Kaana Du’aahu Ay-yaahu

Dhaaka Hameedun Uqbaa-Hu

 

Man Kaana Li Rab’bi Dunyaahu

‘Aasha Sa’eedan Ukh-Raa-Hu

 

Man Kunta Ilaahi Mawlaahu

Kul’lun Naasi Tawal’laa-Hu

 

Mam-Maata Yaqoolu Allahu

Dhaakal Khaalidu Mahyaa-Hu

 

Ruslul’laahi Talaq’qaahu

Ab-shir Abdu Bi Husnaa-Hu

 

Ar Ridwaanu Lahu Nuzulun

Jannatu Khuldim Ma-Waa-Hu

 

Takh-shan-naasa Bilaa Jadwaa

Hal’laa Rab’baka Takh-shaa-Hu

 

Ib-ghil Amna Ladaa Rab’bi

In’nal Amna Bi Taq-Waa-Hu

 

ْ

 

Tansaa Rab’baka Yaa Faani

Dum In Shi’ta Bi Zikraa-Hu

 

Tarjun-naasa Li Jad-Waa-Hum

In’nal Jadwaa Jad-Waa-Hu

 

Hal Ghairaka Yakh-shaa Rib’bi-yun

Ghairuka Rab’bi Yakh-Shaa-Hu

 

Rab’bi Rab’bul Ar-baabi

Laysa Yudaahaa Haa-Shaa-Hu

 

Fa-Siwaa-Hu Rab’bum Bil Ismi

Wa Ilaahul Haq’qi Yar-‘Aa-Hu

 

 

 

Al Waahidu Laysa Bi Dhi-Juz-In

Laa Waahida Haq’qan Il’laa-Hu

 

Al-Khalqu Maraaya Maujoodin

Laa Maujooda Il’laa-Hu

 

Wal Kul’lu Mazaahiru Mash-Hoodin

Laa Mash-Hooda Il’laa-Hu

 

Fardun Haq’qa Ilaaha-Tu-Hu

Laa Ma’booda Il’laa-Hu

 

 

 

Wan-Hal’la Salaatul’laahi ‘Alaa

Mal-Laysa Shafi’an Il’laa-Hu

 

Mam Bid-Deeni Ah-Yaanaa

Hay’y-Allahu Muhay’yaahu-Hu

 

 

 

 

 

‘Am-mal Kauna Bi Rahmatihi

Kul’lur Ruhmaa Ruhmaa-Hu

 

Waz-daana Bilaadul’laahi Bihi

Fal-kul’lu Zalaamun Lawlaa-Hu

 

Waz-daana Bilaadul’laahi Bihi

Fal-Kawnu Zalaamun Lawlaa-Hu

 

Jaa’a Jameel ur Rahmaani

Fash-kur Taz-dad Na’maa-Hu

 

 

 

Hal’lal Farhu Bi Mawlidihi

Faf-rah Hat’taa Talqaa-Hu

 

Qadd-neeta Hayaat ul Kawni Bihi

Fal-Kawnu Adeemul-Lawlaa-Hu

 

Yaa May Yatlubu Ridwaanaa

Mar-Ridwah Il’laa Iy’yaa-Hu

 

Kul-Li Nabiy’yil’laahi Ridaa

Tahza Ladayhi Bi Zulfaa-Hu

 

In’nan Ni’mata Ahmadunaa

Yaa Taaliba Ni’mati Maulaa-Hu

Indeed Our Nabi Ahmad Is The Greatest Blessing

O You Who Is Seeking His Creator’s Blessing

 

In’nan Ni’mata Ahmadunaa

Allahu Ilaynaa Ahdaa-Hu

 

 

 

Bi Rasoolillahi Fab’-Tahi-Ju

Fa Huwal Fadlu Wa Bushraa-Hu

 

Bil’laahi Ta-Ay’yada Naasirunaa

Laa Yukh-zalu Man Qad Raj’jaa-Hu

 

 

 

Adrik Abdaka Jilaani

Man Ghairuka Yad-fa’u Balwaa-Hu

 

Wa Yazooru Salaamur Rahmaani

Khayra Nabiy’yin Nab-baa-Hu

 

 

 

 

 

Haadha Akhtaru Adnaakum

Rab’bi Ahsana Mathwaa-Hu